• U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

Construlux bvba (handelsnaam “Men’s Grooming Christophe De Gauquier”)

Maatschappelijke zetel: Zandstraat 105, 3580 Beringen

Uitbatingsadressen: Koolmijnlaan 15/2, 3580 Beringen; Stapelstraat 45/11, 3800 Sint-Truiden

Construlux1@skynet.be

011 / 35 13 91

BTW BE 0867.635.108

RPR Hasselt

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop van Construlux bvba met maatschappelijke zetel te 3580 Beringen, Zandstraat 105,  BTW BE 0867.635.105, RPR Hasselt, (hierna “Construlux”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW, exclusief leveringskosten en eventuele betalingskosten. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Leveringskosten:  6,05€ incl. BTW

 

Artikel 3: Aanbod en aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Construlux niet. Construlux is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Construlux is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, geur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via construlux1@skynet.be. Construlux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar of voorradig zijn van een product. Construlux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voorvloeiend uit allergische reacties naar aanleiding van het gebruik van producten geleverd door Construlux, zelfs niet wanneer Construlux tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

 

Artikel 4: Online aankopen: Bestelprocedure en Betaalmethoden

Om zijn bestelling te plaatsen heeft de Klant de mogelijkheid om zich te registreren en een account aan te maken, om in te loggen met zijn bestaande account of om direct af te rekenen. De Klant kan een bestaand factuuradres selecteren of een nieuw adres ingeven. De Klant kan een bestaand afleveradres selecteren of een nieuw adres ingeven. Het afleveradres kan gelijk of verschillend zijn van het factuuradres. Verzendmethode: bestellingen worden geleverd via BPost. Verzendkosten per bestelling: 6,05€ incl. BTW.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: via kredietkaart, via Belfius Direct Net, via KBC/CBC-betaalknop, via iDeal, via Bancontact/MisterCash.

Na keuze van de betaalwijze en bevestiging van de bestelling wordt de Klant naar de betaalpagina geleid. De Klant ontvangt een bevestigingsmail van zijn bestelling.  Construlux is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Bestelde artikelen worden geleverd na betaling van het volledig verschuldigd bedrag, inclusief verzendingskosten. Artikelen besteld via deze webshop worden geleverd in België, op het door de klant opgegeven afleveradres. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan het opgegeven afleveradres van de Klant geleverd binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling. De levering gebeurt door BPost. Verzendkosten per bestelling: 6,05€ incl. BTW. Construlux is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden door Construlux zelf of door de bezorger. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan Construlux. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Construlux heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Construlux. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Construlux, Zandstraat 105, 3580 Beringen, Construlux1@skynet.be, 011 / 35 13 91 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan ook een formulier voor herroeping ook elektronisch invullen en opsturen via de link in de bevestigingsmail van de bestelling, maar is hiertoe niet verplicht. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Construlux geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Construlux zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Construlux de ontvangen betalingen van de Klant, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen de 14 dagen nadat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Construlux betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Haar- en baardverzorgings- en stylingproducten zijn producten van deze aard en mogen alleen geretourneerd worden als ze ongeopend zijn (dus ook een eventuele verpakking dient nog intact te zijn) en het product dient ongebruikt te zijn.

 

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de Klant. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Construlux en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Construlux. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Construlux zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Construlux is bereikbaar op het telefoonnummer 011 / 35 13 91, via e-mail op construlux1@skynet.be of per post op het adres Zandstraat 105, 3580 Beringen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Construlux om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 10: Bewijs

De administratie van Construlux en van de bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Klant aan Construlux verstrekte opdrachten en gedane bestellingen en gedane  betalingen en van door Construlux verrichte leveringen. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 11: Privacybeleid

De Klant kan onze webshop bezoeken zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Enkel als de Klant via de webshop een e-mail naar ons stuurt of op onze webshop een bestelling plaatst, laat hij zijn persoonlijke gegevens bij ons achter. Anders is het voor ons natuurlijk moeilijk om te antwoorden op de vraag van de Klant of om zijn bestelling te leveren. Bij vragen over het privacybeleid van Construlux kan de Klant contact opnemen met Linda Baute op het e-mailadres: construlux1@skynet.be. Construlux bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 105, 3580 Beringen; ondernemingsnummer BE0867.635.108. Construlux verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid. Enkel Christophe De Gauquier en Linda Baute hebben toegang tot je persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben geen toegang tot de persoonsgegevens die via onze webshop aan ons verstrekt worden. De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Construlux bvba, Zandstraat 105, 3580 Beringen, Construlux1@skynet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te verwijderen, te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Wij bezorgen de Klant binnen 14 dagen een antwoord. Mocht de Klant niet het verwachte antwoord op zijn verzoek ontvangen, dan kan de Klant een klacht indienen bij de privacycommissie via www.privacycommissie.be.

Tijdens zijn bezoek aan de webshop ontvangt Construlux enkel persoonsgegevens van de Klant als hij ons een e-mail stuurt of als hij een bestelling plaatst.

Als de Klant via “Contact” op de webshop een e-mail naar ons stuurt, dan ontvangen wij zijn naam en e-mailadres. Enkel Christophe De Gauquier en Linda Baute hebben toegang tot deze e-mail. Onze medewerkers hebben geen toegang tot deze e-mail. Wij zullen de e-mail beantwoorden, maar verder doen wij niets met het e-mailadres en met eventuele andere persoonsgegevens die de Klant via de mail aan ons verstrekt heeft. De gegevens worden niet opgenomen in een klantenbestand. Nadat wij de e-mail beantwoord hebben, wordt hij onmiddellijk verwijderd. Wij gebruiken de gegevens niet om door te verkopen of door te geven aan derden.

Als de Klant via de webshop een bestelling bij ons plaatst, dan gebruiken wij zijn gegevens enkel voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, dus om de bestelling te leveren en om de factuur te maken. Hiervoor hebben wij naam en adres van de Klant nodig. Wij vragen ook zijn e-mailadres zodat wij een bevestigingsmail van de bestelling en de betaling kunnen sturen. Het telefoonnummer van de Klant gebruiken we in het geval we de Klant moeten kunnen bereiken o.w.v. onduidelijkheden betreffende de bestelling.

De Klant kan een account aanmaken zodat hij zijn gegevens niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.  In de account slaan we onder andere de volgende informatie op: naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. We bewaren ook gegevens over eerdere bestellingen van de Klant zodat hij deze makkelijk kan terugvinden. Verder doen wij niets met deze gegevens. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Construlux heeft dus geen toegang tot uw paswoord. De Klant kan zijn gegevens steeds zelf wijzigen in zijn account.

Wij gebruiken de gegevens van de Klant niet om aan hem andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijs voor hetzelfde product. Wij gebruiken de gegevens niet om door te verkopen aan derden. Wij geven de gegevens ook niet door aan derden, tenzij om de bestelling te kunnen afwerken.

Om de betaling op te volgen maken wij gebruik van de diensten van Mollie. Nadat de Klant betaald heeft, ontvangen wij van Mollie een e-mail met daarin naam, de betaaldatum, het bedrag en een intern ordernummer. Na het ontvangen van deze e-mail gaan wij de bestelling verzenden.

Om de bestelling te leveren maken wij gebruik van de diensten van BPost. Om het vezendetiket aan te maken hebben wij een account op www.bpost.be waarin wij naam en adres van de Klant bewaren in een adressenbestand. Zo moeten wij ook niet telkens alle gegevens opnieuw ingeven. BPost mag de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van haar specifieke opdracht gebruiken en mag deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

Om aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen, wordt de factuur met daarop de gegevens van de Klant ook doorgegeven aan onze boekhouder Stuyts Accounting Services, Koningin Astridlaan 2/A, 8200 Brugge .

Wij gebruiken de gegevens van de Klant niet om bij te houden wanneer en hoe lang hij de webshop bezocht heeft en welke pagina’s hij bezocht heeft. Wij gebruiken de gegevens niet voor direct marketing; niet voor analytische doeleinden; niet voor automatische besluitvorming;  niet voor enig ander doeleinde. Wij sturen geen nieuwsbrieven. Wij gebruiken de gegevens niet om advertenties te tonen. We tonen gewoonweg geen enkele advertentie, niet van onszelf en niet van derden. 

 De betrokken categorieën van persoonsgegevens worden bewaard tot maximum 14 dagen volgend op het verzoek van de Klant tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 12: Cookiebeleid

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de Klant een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de Klant bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. Daarnaast bestaan er ‘Third Party cookies’. Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in, zoals cookies van Facebook of Google Analytics. Construlux maakt GEEN gebruik van dit soort cookies op haar webshop. De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat de First party cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd.  Dit kan hij doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties niet gebruikt kunnen worden.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Construlux heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de webshop te wijzigen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.